Algemene voorwaarden

Uitgifte: juni 2024

Studio Weij
koaiwei 3
8675 vb Bakhuizen
telefoon: 0613753422
kvk: 69033609
btw: NL001465512b40
bank: NL56RABO0320736628

 1. Definities
 • Studio weij:uitvoerder van interieurontwerp, verbouwbegeleiding en styling.
 • Opdrachtgever: persoon of entiteit die studio weij inhuurt.
 • Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden tussen studio weij en opdrachtgever.
 1. Toepasselijkheid
 • Van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten.
 • Deze voorwaarden gelden ook voor opdrachten waarbij studio weij derden inschakelt.
 • Afwijkingen zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn bevestigd.
 1. Offertes en opdrachten
 • Offertes zijn 30 dagen geldig.
 • Opdracht komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging.
 • Aanvang van werkzaamheden zonder schriftelijke bevestiging wordt gezien als akkoord met de offerte.
 1. Uitvoering
 • Studio weij doet haar werk voor de opdracht naar haar beste inzicht, expertise en vermogen.
 • Studio weij is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever verstrekt tijdig alle benodigde informatie.
 • De opdrachtgever moet meteen controleren of alles klopt zodra hij het ontvangt of de werkzaamheden zijn gedaan. Als er iets niet klopt, moet hij dat binnen veertien dagen schriftelijk aan studio weij laten weten. Anders geldt het als goed uitgevoerd.
 1. Inschakelen derden
 • Studio weij mag derden inschakelen voor de uitvoering van de opdracht. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Studio weij zal haar best doen om de afgesproken kwaliteit en verplichtingen te halen.
 • Studio weij is niet aansprakelijk voor door derden uitgevoerde werkzaamheden die zelf een overeenkomst met de opdrachtgever hebben.
 1. Tarieven
 • Tarieven kunnen gebaseerd zijn op uurtarief of door een vast afgesproken bedrag, exclusief btw.
 • Reiskosten: €0,40 per km, tenzij anders vermeld.
 • Onvoorziene kosten worden apart in rekening gebracht.
 1. Wijzigingen en meerwerk
 • Wijzigingen kunnen de tijdsplanning beïnvloeden.
 • Extra werkzaamheden worden als aanvullende opdracht in rekening gebracht.
 • Studio weij brengt geen extra kosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht komt door omstandigheden die aan studio weij te wijten zijn.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij te late betaling is 1,5% rente per maand verschuldigd totdat het bedrag volledig is betaald.
 • In geval van faillissement zijn alle verplichtingen direct opeisbaar.
 • Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke kosten.
 1. Klachten
 • Klachten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk melden.
 • Bij gegronde klacht wordt werk opnieuw uitgevoerd, tenzij zinloos.
 1. Afwijkingen van ontwerp

Kleine verschillen tussen het uiteindelijke werk van studio weij en het oorspronkelijke ontwerp kunnen niet leiden tot afkeuring, korting, schadevergoeding of het ontbinden van de opdracht. Afwijkingen die gezien de omstandigheden geen of een beperkte invloed hebben op de bruikbaarheid van het ontwerp, worden altijd beschouwd als kleine afwijkingen.

 1. Eigendomsvoorbehoud
 • De originele documenten zoals tekeningen, schetsen en rapporten die studio weij maakt tijdens de opdracht, blijven van studio weij. De opdrachtgever mag deze documenten niet gebruiken als zekerheid voor leningen of op andere manieren belasten.
 • Alleen studio weij mag zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en andere afbeeldingen gebruiken, kopiëren en laten zien, volgens de wetten over auteursrecht en tekeningen.
 • Zonder toestemming van studio weij mag de opdrachtgever het ontwerp van studio weij niet hergebruiken.
 1. Aansprakelijkheid

Studio weij heeft een inspanningsverplichting voor aanvaarde opdrachten. Als studio weij aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt volgens deze bepalingen:

 • Studio weij is niet verantwoordelijk voor schade door derden.
 • Bij opdrachtonderdelen door derden is studio weij niet aansprakelijk.
 • Als studio weij goederen of diensten van derden gebruikt, gelden hun voorwaarden ook voor de opdrachtgever.
 • Studio weij betaalt zelf voor fouten waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • Studio weij baseert zich op juiste gegevens van de opdrachtgever.
 • Als het ontwerp duurder uitvalt door een fout van studio weij, zal studio weij het ontwerp aanpassen zonder extra kosten, maar is niet verantwoordelijk voor de extra kosten zelf.
 • Studio weij heeft een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid.
 • De aansprakelijkheid van studio weij is beperkt tot maximaal 1x het honorariumbedrag van de opdracht of 1x het totaalbedrag van gefactureerde uren.
 • Vorderingen tot schadevergoeding moeten binnen 30 dagen gemeld worden.
 • Vorderingen vervallen na een jaar.
 • Hij is niet verantwoordelijk voor fouten van ingeschakelde derden.
 • De opdrachtgever kan die partijen zelf aanspreken, met hulp van studio weij.
 • Studio weij is niet verantwoordelijk voor fouten of problemen met producten of diensten van derden die door of namens de opdrachtgever zijn ingeschakeld, ook niet als studio weij hen heeft aanbevolen. De opdrachtgever kan deze partijen zelf aanspreken. Studio weij kan hierbij wel helpen.
 1. Overmacht
 • Geen verplichting bij overmacht (bijv. Ziekte).
 • Bij overmacht langer dan 2 maanden kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden.
 1. Opzegging en annulering
 • Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.
 • Bij annulering door opdrachtgever zijn gemaakte kosten verschuldigd.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
 • Op alle opdrachten tussen studio weij en de opdrachtgever is nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het weens koopverdrag. Dit geldt ook als de opdracht deels of volledig in het buitenland wordt uitgevoerd of als de opdrachtgever in het buitenland woont of gevestigd is.
 • Bij geschillen uit deze overeenkomst of gerelateerde overeenkomsten zullen de partijen eerst proberen deze op te lossen via mediation volgens de regels van het nederlands mediation instituut in rotterdam.
 • Als mediation geen oplossing biedt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 1. Slotbepalingen
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en beschikbaar op studioweij.nl.